TEHNILISE TEENINDAMISE ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.11.2020.

Mõisted

Teenindaja on Baltic Agro Machinery AS, aadress:
Rukki tee 8, Lehmja, Rae valda 75306 Harjumaa
E-post info@ba-machinery.ee
Telefon 605 9100
Ettevõtte koduleht www.balticagromachinery.ee.

Seade on masin, millel on kehtiv tootjatehase ja/või Baltic Agro Machinery AS poolne garantii.

Seadme Valdaja on füüsilisest või juriidilisest isik, kelle kasutuses on Seade.

Teenus on Teenindaja poolt osutatud Seadme remont ja hooldustööd.

Hooldusspetsialist on Baltic Agro Machinery AS esindaja.

Ekspluatatsioonijuhend on dokument, kus on fikseeritud Seadmele teostatavad tehnilised  hooldused, mis on eksplua-tat¬siooni¬juhendi järgi vajalik teostada Seadme Valdaja poolt.

Seadme Hooldusraamat on dokument, kus on kirjas täpne loetelu teostatud tehnilistest töödest ja korralistest hooldustöödest.

Müügikokkulepe on Teenindaja ja Seadme Valdaja vahel sõlmitud leping, mis identifitseerib Seadme.

Üldsätted

Baltic Agro Machinery AS (edaspidi BAM) tehnilise teenindamise üldtingimused määravad BAM-i poolt Seadmele kehtivad garantiitingimused, Teenuste tellimise ja teostamise tingimused ning Sätestab Teenindaja ja Seadme Valdaja vahelised kohustused ja vastutuse.

Tehnilise Teenindamise Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele BAMi poolt osutatud Seadme hooldus ja garantii teenusele.

Lisaks Tehnilise Teenindamise Üldtingimustele juhinduvad BAM ja Seadme Valdaja omavahelistes suhetes muudest lepingus kokkulepitud tingimustest, BAMi hinnakirjast.

Tehnilise Teenindamise Üldtingimused kehtivad juhul kui, Teenindaja ja Seadme Valdaja vahel sõlmitud lepingud ei näe ette teisiti.

Teenindaja üldinfo

Hooldusteenus:
Hoolduse tööaeg on esmaspäevast reedeni 8:00-17:00.
Garantiitöödele väljaspool tööaega ja töökoda, lisandub väljakutsetasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Väljakutse väljaspool tööaega on tööhinne koefitsiendiga 2,0.

Varuosad, teenuste tellimine ja tehniline nõustamine:
Telefon: 605 9159, e-post: hooldus@ba-machinery.ee
Varuosade kiirtellimuse võib rakenduda lisatasu kuni 15% tellimuse maksumusest.
Tellimuse tarneaja teatab tellijale varuosade müüja.
Teenindame kliente esmaspäevast reedeni järgnevatel aegadel:
Tartu keskus 8:00 – 17:00
Mäeküla keskus 9:00 – 17:00
Rukki keskus 9:00 – 17:00
Töövälisel ajal varuosade info ja tellimine valvetelefonilt 60 59 111. 
Kaupade väljastamise eest töövälisel ajal võib rakenduda lisatasu ja see toimub kokkuleppel varuosade müüjaga.

 

Ettepanekud ja pretensioonid:
Hooldus:
Tarmo Talismaa, telefon: 506 1701    e-post: tarmo.talismaa@ba-machinery.ee
Varuosad:
Vallo Kriisa,    telefon: 509 4883    e-post: vallo.kriisa@ba-machinery.ee

Teenindaja kohustused ja vastutus

Teenindaja poolt Seadmele antava garantii kehtivus on fikseeritud Müügikokkuleppes.

Juhul, kui garantii kehtivus on samaaegselt seotud mitme tingimusega, siis lõpeb garantii Seadme põhiselt esimesena saabuva tingimuse täitumisega.

Teenindaja vahetab tootjatehase nõusolekul välja garantii ajal seadme ekspluatatsiooni käigus ilmnenud defektiga detailid/sõlmed ja kõrvaldab ilmnenud puudused. Kõik tööde käigus masinalt eemaldatud ja asendatud osad loetakse Teenindaja omandiks, välja arvatud siis, kui tegemist on vahetatud määrdeainete või muude vedelikega (mootoriõlid, jahutusvedelikud).

Teenindaja teostab seadme kõik tehnilised hooldused, mis on ekspluatatsiooni juhendi järgi vajalik teostada Hooldusspetsialisti poolt, vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Teenindaja selgitab vajadusel Seadme Valdajale tehnilisi üksikasju ja seadme tööks vajalike hoolduste tegemise korda.

Seadme Valdaja kohustused ja vastutus

 • Seadme Valdaja kohustub ekspluateerima Seadet vastavalt selle kasutusjuhendile.
 • Seadme Valdaja teostab seadme kõik tehnilised hooldused, mis on Ekspluatatsioonijuhendi järgi vajalik teostada Valdaja poolt. Täpne loetelu Valdaja poolt teostatavate tehniliste hoolduste kohta on fikseeritud seadme hooldusraamatus.
 • Seadme Valdaja kohustub viivitamatult teavitama Teenindajat taasesitatavas vormis seadme töös ilmnenud vigadest ja puudustest.
 • Seadme Valdaja kohustub Teenindaja nõudmisel, garantiiaja vältel, mitte edasi töötama Seadmel, millel on ilmnenud tehniline rike.
 • Seadme Valdaja kohustub kooskõlastama Teenindajaga seadme konstruktsioonis tehtavad muudatused ja lisaseadmete paigaldused.
 • Seadme Valdaja kohustub puhastama ja konserveerima hooajatöödel kasutatavad seadmed koheselt peale tööde lõppu vastavalt ekspluatatsioonijuhendile.
 • Seadme Valdaja kohustub teavitama Teenindajat tehnilise hoolduse vajadusest ette vähemalt viis tööpäeva enne soovitavat hoolduse aega.

Garantiitingimused

Garantii kehtivuse eelduseks on, et kõik korralised hooldused, välja arvatud perioodilised kontrolloperatsioonid ja määrimised, mida peab teostama Seadme Valdaja, teostatakse Teenindaja poolt volitatud töökojas. Hooldustööde teostamist kinnitab tööde läbiviija poolt täidetud hooldusleht.

Garantii katab sõlmed ja varuosad, mis kuuluvad seadme valmistajatehase poolt antava garantii alla.
Garantiireklamatsioon fikseeritakse kirjalikult teenindaja poolt.
Garantii ei kata:

 • Seadme rikkega seoses saamata jäänud tulusid.
 • Puudulikust või valest määrimisest, ülekoormusest, valest kasutamisest, hoolimatust hooldamisest või väärkäsitlusest tulenevaid kahjustusi.
 • Rikke õigeaegselt teenindajale mitteteatamisest tingitud kahjustusi (vt. Seadme Valdaja kohustused ja vastutus).
 • Vääramatust jõust tingitud kahjustusi.
 • Liiklusavariist tekkinud rikkeid.

Garantii ei kata järgmisi loomulikule kulumisele alluvaid Seadme osasid ja aineid, mis osalevad pidevas tööprotsessis (kulumises). Näiteks (loetelu ei ole lõplik):

 • Klaas- ja plastmassosad.
 • Terad, lõikurid, peitlid jne.   
 • Klaasipuhastajad.
 • Kütus, õlid, jahutus ja pidurivedelik, filtrid, tihendid ja hoolduseks vajalikud materjalid.
 • Pihustiotsikud, pihustid, kütuse madal- ja kõrgsurvepumbad mittekvaliteetse kütuse kasutamise korral.
 • Rihmad.
 • Elektripirnid, kaitsmed.

Garantiiaegseid korralisi hooldusi- ja võimalikke remonditöid võib teostada ainult Teenindaja või tema volitatud esindaja.
Teenindajal on õigus lõpetada ühepoolselt, 7-päevase etteteatamisega, seadmele antud garantii, kui ilmneb, et Seadme Valdaja ei ole antud tingimusi täitnud.

Teenuste tellimine ja teostus

Hoolduse või remondi (kaasaarvatud garantiiremondi) tellimus esitatakse kirjalikult Teenindaja e-posti aadressile: hooldus@ba-machinery.ee, läbi Teenindaja kodulehekülje või muul taasesitamist võimaldaval moel.

Teenus teostatakse Teenindajaga kokkulepitud ajal ja mahus.

Tasumise moodus lepitakse kokku tellimuse vormistamisel.
Juhul kui ei ole tegu garantiiga, esitab Teenindaja Seadme Valdajale arve teostatud tööde, materjalide ja transpordikulude kohta.

Vaidluste ja pretensioonide lahendamise kord

Pretensioon Seadme komplektsuse või teostatud tööde kohta peab olema esitatud kirjalikult kuni viie tööpäeva jooksul Seadme üleandmisest või töö teostamisest arvates.

Tehnilise Teenindamise Üldtingimuste põhjal tekkinud lahkarvamused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel.

Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte vaheliste läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus.

Seadme kehtivaid tehnilisi tingimusi, mis määratlevad kütusetarvet, ekspluatatsioonikulusid jne., tuleb võtta kui hinnanguid, mitte kui masinale garanteeritud omadusi.

Vääramatu jõud

Kohustuste mittetäitmine, mis on tekkinud vääramatu jõu asjaoludel, loetakse vabandatavaks tingimustel, et pooled rakendasid abinõusid sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.

Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, sh. tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, parlamendi ja valitsuse otsused, embargo, streik, rahvarahutused jne.

Antud säte ei vabasta Teenindajat ja Seadme Valdajat kohustusest teha  jõupingutusi  ettenägematute sündmuste põhjuste kõrvaldamiseks ning kohustuste täitmise jätkamist niipea, kui need takistused on kõrvaldatud.

Vääramatu jõud muudab Tehnilise Teenindamise Üldtingimustes  toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul lepingu täitmine on mainitud tegurite tõttu võimatu.