TEIE ANDMED ON TURVALISELT HOITUD

Baltic Agro Machinery AS-i poolt salvestame teie, töötajate ja klientide andmeid, et kõigile oleks tagatud parim teenus.
 
Meie eesmärk on pakkuda spetsiaalselt teie vajadustele vastavaid tooteid ja teenuseid. Teie andmeid käsitletakse alati konfidentsiaalselt ja austusega.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE


Käesolev andmekaitseteade käsitleb isikuandmete töötlemist Baltic Agro Machinery AS-i kliendiregistris.

Sisukord

1. Vastutav töötleja

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

4. Andmete säilitamine

5. Mis õigused Teil on?

6. Kuidas oma õigusi kasutada

7. Teave isikuandmete saaja kohta

8. Õigus esitada kaebus

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

13. Andmekaitseametnik

 

1. Vastutav töötleja

Baltic Agro Machinery AS                            

Põrguvälja tee 3a Pildiküla Rae vald

75308 Harjumaa Estonia

10702447

Seoses isikuandmete töötlemisega võite ühendust võtta e-posti aadressil data@balticagromachinery.ee
 

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute järgmisi andmeid:

 • Nimi ja kontaktandmed
 • Näiteks aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
 • Ametikoht, -nimetus ja ärikliendi tegevusala  
 • FIE registrikood
 • Turundusteadete e-posti või mobiiltelefoni teel saatmise keeld
 • Kliendisuhte haldamisega seotud andmed
 • Nt saadetiste ja arvete kontaktisikud, kontode kasutusõigused, klienditeeninduse salvestused, kliendi tagasiside ja meililoendid (nt kliendiajakirja tarbeks)
 • Väikeettevõtjate krediidiaruanded
 • Turundus- ja klienditeenindustoimingute andmed
 • Koosolekute ja muu suhtluse andmed
 • Veebi- ja mobiiliteenuste kasutamiseks registreerumine, kasutajanimed ning teave teenuste kasutamise kohta

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute isikuandmeid, et säilitada ja arendada ärikliendiga loodud kliendisuhet, esitada arveid, tegeleda võlgnevustega, toimetada tooteid kohale ning luua teenuseid. Peale selle töödeldakse andmeid seoses müügitehingute, klientide leidmise, kliendisuhtluse ja -toe otstarbel.

Andmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvides.

Baltic Agro Machinery AS on põllumajandustehnika, ehitus- ja metsamasinate müügile ja müügijärgsele teenindamisele spetsialiseerunud ettevõte. Selle seadusliku äritegevuse kaudu teostab Baltic Agro Machinery oma äritegevuse õigust.Baltic Agro Machineryl on oma äritegevuse raames ka õigus enda tegevust arendada, suurendada oma konkurentsivõimet, pakkuda oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele, sisse nõuda võlgnevusi ja tagada uute lepinguliste partnerite usaldusväärsus. Et Baltic Agro Machinery kliendid on ärikliendid, peab kliendil olema määratud kontaktisik, kelle abil kliendi ja Baltic Agro Machinery vaheline tegevus ellu viiakse.

4. Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse meie teenuste jaoks järgmiselt:

 • Kontaktisiku andmeid säilitatakse aja jooksul, mil ta tegutseb kontaktisikuna, ja kolm kuud pärast seda, kui oleme saanud teate, et see isik ei ole enam kontaktisik.
 • Raamatupidamises kasutatavate dokumentide andmeid säilitatakse aasta lõpuni ja veel kuus aastat pärast seda.


5. Mis õigused Teil on?

Õigus andmetega tutvuda
Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, teavitame Teid, kas me töötleme Teie isikuandmeid, ja esitame Teile Teie andmete koopia.

Õigus andmeid parandada
Teil on õigus puudulikke isikuandmeid täiendada ja ebaõigeid andmeid parandada.

Õigus andmed kustutada
Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende säilitamiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Õigus esitada vastuväiteid
Töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvides äritegevuse raames pärast seda, kui oleme hinnanud, et andmete töötlemine ei riku Teie isikuandmete kaitset. Sellistes olukordades on Teil õigus esitada andmete töötlemisele vastuväide Teie konkreetse olukorraga seotud alustel.
Võite igal ajal esitada ka vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Õigus töötlemist piirata
Teil võib olla õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, töötleb vastutav töötleja Teie andmeid üldjuhul üksnes andmete säilitamise teel. See õigus on Teil näiteks juhul, kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui olete töötlemisele vastuväite esitanud ja Teie taotlust ei ole veel rahuldatud.

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Taotluse oma õiguste teostamiseks võite esitada isiklikult meie masinakeskustes või saatke e-kiri aadressile data@ba-machinery.ee. Taotlust esitades peate esitama isikut tõendava dokumendi.

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Baltic Agro Machinery vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka eri teenuseosutajatega. Baltic Agro Machinery püüab teha koostööd vaid parimate partneritega ja vastutab oma teenuseosutajate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel. Teenuseosutajad võivad muutuda, kuid nende hulgas on:

 • IT-teenuste osutajad
 • Turundusteenuste osutajad
 • Klienditeenuste osutajad
 • Isikuandmeid peetakse edastatuks väljapoole ELi ja EMP piirkondi meie IT-teenuse partneri kaudu, sest isikuandmetele pääseb juurde Indiast. Oleme sõlminud oma teenuseosutajaga isikuandmete edastust käsitleva lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on avaldatud aadressil:

 https://eur-lex.europa.eu.
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32016R0679
Teatavatel ametiasutustel on seadusest tulenev õigus isikuandmetele juurde pääseda. Need on näiteks politsei-, tolli-, piirivalve- ja maksuasutused.

 8. Õigus esitada kaebus     

Kui arvate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

Et saaksime osutada teenuseid ettevõttele, mida Te esindate, peame töötlema vajalikke isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks Teie nimi ja kontaktandmed.

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende, millele on osutatud käesolevas dokumendis. Kui hiljem tekib uusi töötlemise eesmärke, teavitame Teid nendest ja töötlemise õiguslikust alusest. Vajaduse korral küsime Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

Ajakohastame teavet ettevõtte kohta (nt allkirjaõigusliku isiku nimi) Creditinfo Eesti AS. Uute klientide leidmiseks kasutame avalikke allikaid, nt Creditinfo Eesti AS.

13. Andmekaitseametnik

Võite ühendust võtta DA Estonian Machinery andmekaitseametnikuga, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada oma õigusi seoses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

Baltic Agro Machinery AS
Põrguvälja tee 3a, Pildiküla, Rae vald
75308 Harjumaa
Reg.nr. 10702447
KMKR nr EE100645695

www.balticagromachinery.ee
info@balticagromachinery.ee
Telefon 605 9100
Faks 605 9101

Arved: invoice@balticagromachinery.ee

Swedbank A/a: 221014987341
BIC/SWIFT: HABAEE2X
IBAN:EE102200221014987341

SEB A/a: 10220016155010
BIC/SWIFT: EEUHEE2X
IBAN:EE1510102