PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA


PRIVAATSUSPOLIITIKA
Me käitleme teie isikuandmeid ja oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis annab teile teada, kuidas me teie andmeid töötleme.
 
Kontaktandmed

Baltic Agro Machinery AS on vastutav töötleja ja me tagame, et teie isikuandmeid käideldakse kooskõlas õigusaktidega.
Baltic Agro Machinery AS
Põrguvälja tee 3a, Pildiküla, Rae vald
75308 Harjumaa
Reg.nr. 10702447
Tel. +372 6059 100
info@ba-machinery.ee

Isikuandmete töötlemine
Kui me palume teil esitada isikuandmeid, teavitame teid sellest ja toome välja registreerimise eesmärgi. Teavet esitatakse teile registreerimise ajal.

Me kasutame teid puudutavaid andmeid peamiselt selleks, et täita teiega sõlmitud lepinguid ja selleks, et parandada meie teenust ja tagada meie toodete ja teenuste kvaliteet, samuti teiega ühenduse võtmiseks.

Meie poolt kasutatavad andmed on muuhulgas:
Isikuandmed: näiteks uudiskirja tellimisel, üritustele registreerimisel, tööpakkumisele vastamisel või kliendiga ühendust võtmisel esitatav teave. See teave võib sisaldada nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teavet üritustel jms osalemise kohta.

Tööpakkumistele vastamisel esitatav täiendav teave hõlmab sugu, sünnikuupäeva, pilti ja teavet, mida meiega avalduses jagate.

Baltic Agro Machinery AS-ga kontakteerudes võime edastada teie teavet asjakohastele Danish Agro tütarettevõtetele, agentidele või edasimüüjatele.

Teave veebilehe kasutamise kohta: logifailidesse ja Google Analyticsi teenusesse kogutakse teavet veebilehel külastatavate lehtede ja teie IP-aadressi kohta. Seda teavet kasutatakse veebilehe külastuskogemuse parandamiseks ja tehniliste tõrgete lahendamiseks. Teavet kustutatakse pidevalt, kui see ei täida enam selle esialgset eesmärki või ei ole enam asjakohane.
 
Me töötleme ainult asjakohaseid isikuandmeid
Me töötleme ainult selliseid teid puudutavaid andmeid, mis on ülalkirjeldatud eesmärgi seisukohast asjakohased ja piisavad. Eesmärk määrab kindlaks, millised teid puudutavad andmed on meile asjakohased. Sama kehtib ka meie poolt kasutatavate isikuandmete ulatuse kohta. Me ei kasuta rohkem andmeid kui need, mis on selle konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikud.
 
Me töötleme ainult vajalikke isikuandmeid
Me kogume, töötleme ja säilitame ainult neid isikuandmeid, mida on vaja meie eesmärkide täitmiseks. Lisaks sellele võib andmete liigi, mida on vaja meie äritegevuse nimel koguda ja säilitada, määrata seadusandlus. Meie poolt töödeldavate isikuandmete liigid ja ulatus võivad olla vajalikud ka selleks, et täita lepingulist või muud juriidilist kohustust.
 
Me kustutame teie isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja
Me kustutame teie isikuandmed, kui need ei ole andmete kogumise, töötlemise ja säilitamise eesmärkide seisukohast enam vajalikud.
Üldisi päringuid salvestatakse teie poolt soovitud teenuste osutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauem kui 2 aastat.
 
Me küsime enne teie isikuandmete töötlemist teie nõusolekut
Enne isikuandmete ülaltoodud eesmärkidel töötlemist hangime teie nõusoleku, välja arvatud juhul, kui meil on andmete kogumiseks seadusest tulenev kohustus. Me teavitame teid sellisest kohustusest ja meie õigustatud huvist teie isikuandmete käitlemise vastu.
Teie nõusolek on vabatahtlik ja te võite selle igal ajal meiega ühendust võttes tagasi võtta. Kui soovite lisateavet, kasutage ülaltoodud kontaktandmeid.
 
Me ei avalikusta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta
Kui me avaldame teie isikuandmeid oma partneritele ja agentidele, nt selleks, et kasutada andmeid turunduseks, hangime selleks teie nõusoleku ja anname teada, milleks teie andmeid kasutatakse. Te võite sellise avalikustamise igal ajal vaidlustada. Nagu eelnevalt mainitud, võib avalikustamine grupiga seotud ettevõtetele toimuda aga ilma konkreetse nõusolekuta, kui selle eesmärgiks on teiega sõlmitud lepingute täitmine ja meie teenuste optimeerimine.
Me ei küsi teie nõusolekut, kui meil on teie isikuandmete avaldamiseks seadusest tulenev kohustus, nt ametivõimule aruandluse kontekstis.
 
Turvalisus

Me kaitseme teie isikuandmeid ja meil on ettevõttesisesed infoturbe-eeskirjad.
Oleme kehtestanud ettevõttesisesed infoturbe-eeskirjad, mis sisaldavad juhiseid ja meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks hävitamise, kadumise või muutmise eest, loata avalikustamise eest ja nendega loata tutvumise või nende tundmise eest.
 
Teie õigused
Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda.
Teil on igal ajal õigus saada teavet selle kohta, milliseid teid puudutavaid andmeid me töötleme, kust need pärinevad ja milleks me neid kasutame. Samuti on teil õigus teada, kui kaua me teie isikuandmeid säilitame ja kes teid puudutavaid andmeid saavad ulatuses, mil me andmeid Taanis ja välismaal avalikustame.

Juurdepääsu võidakse aga teiste isikute privaatsuse, ärisaladuste ja intellektuaalomandi õiguste huvides piirata.
Te saate oma õigusi kasutada meiega ühendust võttes. Meie kontaktandmed leiate ülaltpoolt.
 
Teil on õigus ebatäpsete isikuandmete parandamisele või kustutamisele
Kui te leiate, et meie poolt töödeldavad teid puudutavad isikuandmed on valed, on teil õigus nende parandamisele. Teil tuleb meiega ühendust võtta ja teada anda, milles ebatäpsused seisnevad ja kuidas need parandada.

Mõnel juhul on meil kohustus teie isikuandmed kustutada. See kehtib näiteks siis, kui te võtate oma nõusoleku tagasi. Kui te leiate, et teie isikuandmed ei ole nende kogumise eesmärkide seisukohast enam vajalikud, võite paluda need kustutada.

Võite meiega ühendust võtta ka siis, kui arvate, et teie isikuandmete käitlemine rikub seadust või muid juriidilisi kohustusi.
Kui te taotlete oma isikuandmete parandamist või kustutamist, kontrollime, kas tingimused on täidetud ja sellisel juhul teostame parandamise või kustutamise esimesel võimalusel.
 
Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes
Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid teie andmete jagamise suhtes turunduseesmärkidel.

Vastuväiteavalduse esitamiseks võite kasutada ülaltoodud kontaktandmeid. Kui teie vastuväide on põhjendatud, teeme sammud, et teie isikuandmete töötlemine lõpetada.
 
Õigus esitada kaebus
Teil on igal ajal õigus esitada kaebus otse Baltic Agro Machinery AS AS-le. Kaebuse võib esitada e-postiga aadressile info@kesko.ee (vaadake ka ülaltoodud kontaktandmeid). Kaebuse isikuandmete käitlemise kohta võib esitada ka kohalikule andmekaitse üldmäärusega tegelevale asutustele.

KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

 
Küpsised, eesmärk ja asjakohasus

Küpsiste kasutamisel teavitatakse teid küpsiste kasutamisest ja küpsiste kaudu andmete kogumise eesmärgist.

Me paigaldame teie seadmesse küpsiseid selleks, et optimeerida veebilehe funktsioone, tõhustada selle kasutatavust ja parandada veebilehte üldiselt, samuti sihtturundustegevuse eesmärgil.
Näiteks paigaldame teie seadmesse järgmiste partnerite küpsiseid:
 
Google
danishagro.com veebilehe külastamisel jagatakse teie külastust Google’iga, et saaksime analüüsida, kuidas veebilehe külastajad meie veebilehte kasutavad, mõõta meie turundustegevuse efektiivsust ja näidata teile asjakohaseid reklaame.

Me jagame Google’iga teavet ka selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate. Google suudab kombineerida need andmed teie poolt Google’iga jagatud andmetega või andmetega, mida Google on kogunud teie poolt nende teenuste kasutamisel.
 
Facebook
balticagromachinery.ee veebilehel külastamisel jagatakse teie külastust Facebookiga, et saaksime analüüsida, kuidas veebilehe külastajad meie veebilehte kasutavad, mõõta meie turundustegevuse efektiivsust ja näidata teile asjakohaseid reklaame.

Me jagame Facebookiga teavet ka selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate. Facebook suudab kombineerida need andmed teie poolt Facebookiga jagatud andmetega või andmetega, mida Facebook on kogunud teie poolt nende teenuste kasutamisel.
 
Hangime teie nõusoleku
Kui paigaldame teie seadmesse küpsiseid, küsime selleks teie nõusolekut. Statistika kogumiseks ning funktsionaalsuse ja seadistuste võimaldamiseks vajalikke küpsiseid võib kasutada ilma teie nõusolekuta.

Meie veebilehte külastades kuvatakse teile asjakohast küpsiste kasutamist puudutavat teavet sisaldav tekstikast. Selle tekstikasti ignoreerimisel ja lihtsalt veebilehel klõpsates nõustute küpsiste nimetatud eesmärkidel paigaldamisega.
 
Kui kaua küpsiseid säilitatakse
Küpsised kustutatakse teatud arvu kuude (võib erineda) möödumisel automaatselt, kuid need uuenevad igal külastusel.
 
Kuidas küpsised kustutada
Lugege juhendit. Internetis on saadaval ka muid juhendeid.
 
Kuidas küpsiseid vältida
Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate need keelata. Lugege juhiseid
Internetis on saadaval ka muid juhendeid.
 
Kuidas saada täpsem kontroll küpsiste üle
Kui soovite saada teie seadmesse paigaldatavate küpsiste üle kontrolli, soovitame kasutada rakendust nimega Ghostery Me ei ole Ghosteryga kuidagi seotud ja ei paku selle kasutamise osas tuge. Võite oma iOS seadme seadistada ka teatud küpsiseid keelama – lisateavet selle kohta leiate Apple’ist.